سفر رئیس فدراسیون تیراندازی به آلمان

Home / سفر رئیس فدراسیون تیراندازی به آلمان

سفر رئیس فدراسیون تیراندازی به آلمان
رئیس فدراسیون تیراندازی جهت حضور در مجمع انتخاباتی و کنگره فدراسیون جهانی تیراندازی به آلمان می‌رود.

سفر رئیس فدراسیون تیراندازی به آلمان

رئیس فدراسیون تیراندازی جهت حضور در مجمع انتخاباتی و کنگره فدراسیون جهانی تیراندازی به آلمان می‌رود.
سفر رئیس فدراسیون تیراندازی به آلمان