سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عزل شد

Home / سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عزل شد

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عزل شد
امیررضا شاهانی سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عزل و بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه تا تعیین سرپرست جدید اداره امور را بر عهده دارد.

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عزل شد

امیررضا شاهانی سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عزل و بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز حوزه ریاست دانشگاه تا تعیین سرپرست جدید اداره امور را بر عهده دارد.
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عزل شد