سرپرست سازمان سما به دکتر طهرانچی تسلیت گفت

Home / سرپرست سازمان سما به دکتر طهرانچی تسلیت گفت

سرپرست سازمان سما به دکتر طهرانچی تسلیت گفت
سرپرست سازمان سما طی پیامی درگذشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به دکتر محمدمهدی طهرانچی تسلیت گفت.

سرپرست سازمان سما به دکتر طهرانچی تسلیت گفت

سرپرست سازمان سما طی پیامی درگذشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را به دکتر محمدمهدی طهرانچی تسلیت گفت.
سرپرست سازمان سما به دکتر طهرانچی تسلیت گفت