سرنوشت تربیت‌بدنی و ورزش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران

Home / سرنوشت تربیت‌بدنی و ورزش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران

سرنوشت تربیت‌بدنی و ورزش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران
ورزش یکی از موضوعاتی است که بودجه، امکانات، فضای ساختمانی دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهد اما سرنوشت این حجم هزینه در دانشگاه به کجا می‌رسد؟

سرنوشت تربیت‌بدنی و ورزش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران

ورزش یکی از موضوعاتی است که بودجه، امکانات، فضای ساختمانی دانشگاه را به خود اختصاص می‌دهد اما سرنوشت این حجم هزینه در دانشگاه به کجا می‌رسد؟
سرنوشت تربیت‌بدنی و ورزش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران