سردار سلیمانی ژنرال مقتدر خاورمیانه است

Home / سردار سلیمانی ژنرال مقتدر خاورمیانه است

سردار سلیمانی ژنرال مقتدر خاورمیانه است
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران واحد ساری گفت: سردار سلیمانی ژنرال مقتدر خاورمیانه است و این اقتدار ناشی از رزم خالصانه رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

سردار سلیمانی ژنرال مقتدر خاورمیانه است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مازندران واحد ساری گفت: سردار سلیمانی ژنرال مقتدر خاورمیانه است و این اقتدار ناشی از رزم خالصانه رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.
سردار سلیمانی ژنرال مقتدر خاورمیانه است