سد «چیتاب» جان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی را گرفت

Home / سد «چیتاب» جان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی را گرفت

سد «چیتاب» جان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی را گرفت
دانشجوی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج به دیار حق شتافت.

سد «چیتاب» جان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی را گرفت

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج به دیار حق شتافت.
سد «چیتاب» جان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی را گرفت