سامانه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی ایجاد شد

Home / سامانه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی ایجاد شد

سامانه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی ایجاد شد

سامانه پیگیری فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی کشور راه اندازی شد و دانش آموختگان از ابتدای آبان می توانند فرم خود را از طریق سامانه مربوطه پیگیری کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سامانه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی ایجاد شد

سامانه پیگیری فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی کشور راه اندازی شد و دانش آموختگان از ابتدای آبان می توانند فرم خود را از طریق سامانه مربوطه پیگیری کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سامانه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی ایجاد شد