سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در شناسایی بازنشستگان اهتمام دارند

Home / سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در شناسایی بازنشستگان اهتمام دارند

سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در شناسایی بازنشستگان اهتمام دارند
عضو فراکسیون‌جوانان مجلس شورای‌اسلامی گفت:سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در شناسایی افراد بازنشسته برای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کوتاهی نخواهند کرد

سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در شناسایی بازنشستگان اهتمام دارند

عضو فراکسیون‌جوانان مجلس شورای‌اسلامی گفت:سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در شناسایی افراد بازنشسته برای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کوتاهی نخواهند کرد
سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در شناسایی بازنشستگان اهتمام دارند