سازمان اتوبوسرانی تعداد ناوگان خود را در مرزها افزایش دهد

Home / سازمان اتوبوسرانی تعداد ناوگان خود را در مرزها افزایش دهد

سازمان اتوبوسرانی تعداد ناوگان خود را در مرزها افزایش دهد
رئیس پلیس راه کشور گفت: از سازمان اتوبوسرانی تقاضا داریم با توجه به افزایش جمعیت زائران تعداد اتوبوس‌ها را افزایش دهد تا مشکلی در بحث انتقال زوار به‌وجود نیاید.

سازمان اتوبوسرانی تعداد ناوگان خود را در مرزها افزایش دهد

رئیس پلیس راه کشور گفت: از سازمان اتوبوسرانی تقاضا داریم با توجه به افزایش جمعیت زائران تعداد اتوبوس‌ها را افزایش دهد تا مشکلی در بحث انتقال زوار به‌وجود نیاید.
سازمان اتوبوسرانی تعداد ناوگان خود را در مرزها افزایش دهد