ساخت نانوحاملی برای دارورسانی هدفمند

Home / ساخت نانوحاملی برای دارورسانی هدفمند

ساخت نانوحاملی برای دارورسانی هدفمند
رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی گروه فناوری‌های شیمیایی موفق به ساخت نانوحامل‌ و نانوجاذب‌‌های اصلاح‌شده برای داروها و آلاینده‌های بیولوژیکی شده است.

ساخت نانوحاملی برای دارورسانی هدفمند

رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی گروه فناوری‌های شیمیایی موفق به ساخت نانوحامل‌ و نانوجاذب‌‌های اصلاح‌شده برای داروها و آلاینده‌های بیولوژیکی شده است.
ساخت نانوحاملی برای دارورسانی هدفمند