ساختارهای سنتی مانع ظهور دانشگاه‌های نسل سوم است

Home / ساختارهای سنتی مانع ظهور دانشگاه‌های نسل سوم است

ساختارهای سنتی مانع ظهور دانشگاه‌های نسل سوم است
رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: با ساختارهای نسل اول نمی‌توان وارد دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین شد.

ساختارهای سنتی مانع ظهور دانشگاه‌های نسل سوم است

رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: با ساختارهای نسل اول نمی‌توان وارد دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین شد.
ساختارهای سنتی مانع ظهور دانشگاه‌های نسل سوم است