زندگی عشایری ایل بختیاری

Home / زندگی عشایری ایل بختیاری

زندگی عشایری ایل بختیاری
عشایر مردمانی سخت کوش، مهمان نواز و خون گرم هستند که در جای جای ایران در شرایط مختلف محیطی و آب و هوایی زندگی می‌کنند، که دارای مشکلات مختلفی هستند. عشایر منطقه‌ی ذلقی غربی از توابع الیگودرز استان لرستان بدلیل دور بودن از شهر، بدی راه و صعب العبور بودن آن که به تبع آن مشکلاتی از قبیل برق، آب ، بهداشت ، تحصیل و …. برای مردمان آن منطقه بوجود آورده، محرومیت بیشتری نسب به منطقه‌ی ذلقی شرقی دارند.

زندگی عشایری ایل بختیاری

عشایر مردمانی سخت کوش، مهمان نواز و خون گرم هستند که در جای جای ایران در شرایط مختلف محیطی و آب و هوایی زندگی می‌کنند، که دارای مشکلات مختلفی هستند. عشایر منطقه‌ی ذلقی غربی از توابع الیگودرز استان لرستان بدلیل دور بودن از شهر، بدی راه و صعب العبور بودن آن که به تبع آن مشکلاتی از قبیل برق، آب ، بهداشت ، تحصیل و …. برای مردمان آن منطقه بوجود آورده، محرومیت بیشتری نسب به منطقه‌ی ذلقی شرقی دارند.
زندگی عشایری ایل بختیاری