زمینه بازگشت آسان زوار در مرز بین‌المللی مهران فراهم شد

Home / زمینه بازگشت آسان زوار در مرز بین‌المللی مهران فراهم شد

زمینه بازگشت آسان زوار در مرز بین‌المللی مهران فراهم شد
نماینده عالی دولت در استان ایلام گفت: با آغاز موج بازگشت زوار، زمینه تردد آسان زوار در مرز بین‌المللی مهران فراهم می‌شود.

زمینه بازگشت آسان زوار در مرز بین‌المللی مهران فراهم شد

نماینده عالی دولت در استان ایلام گفت: با آغاز موج بازگشت زوار، زمینه تردد آسان زوار در مرز بین‌المللی مهران فراهم می‌شود.
زمینه بازگشت آسان زوار در مرز بین‌المللی مهران فراهم شد