زمان پایان جنگ یمن فرا رسیده است

Home / زمان پایان جنگ یمن فرا رسیده است

زمان پایان جنگ یمن فرا رسیده است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر لزوم پایان دادن به جنگ یمن تأکید کرد.

زمان پایان جنگ یمن فرا رسیده است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر لزوم پایان دادن به جنگ یمن تأکید کرد.
زمان پایان جنگ یمن فرا رسیده است