زمان عقد قرارداد نادری با پرسپولیس

Home / زمان عقد قرارداد نادری با پرسپولیس

زمان عقد قرارداد نادری با پرسپولیس
مدافع پیشین تراکتورسازی و فعلی کورتریک بلژیک برای عقد قرارداد با پرسپولیس به تهران می‌آید.

زمان عقد قرارداد نادری با پرسپولیس

مدافع پیشین تراکتورسازی و فعلی کورتریک بلژیک برای عقد قرارداد با پرسپولیس به تهران می‌آید.
زمان عقد قرارداد نادری با پرسپولیس