زمان‌شناس و قدردان شهدا باشیم می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم

Home / زمان‌شناس و قدردان شهدا باشیم می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم

زمان‌شناس و قدردان شهدا باشیم می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم
معاون راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت شهدای بازی‌دراز گفت: باید زمان‌شناس و قدردان شهدا باشیم.

زمان‌شناس و قدردان شهدا باشیم می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم

معاون راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت شهدای بازی‌دراز گفت: باید زمان‌شناس و قدردان شهدا باشیم.
زمان‌شناس و قدردان شهدا باشیم می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم