زلزله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را به تکاپو انداخت

Home / زلزله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را به تکاپو انداخت

زلزله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را به تکاپو انداخت
مانور آمادگی در برابر زلزله در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.

زلزله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را به تکاپو انداخت

مانور آمادگی در برابر زلزله در خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.
زلزله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد را به تکاپو انداخت