زعفران به کمک بیماران سرطانی می‌آید 

Home / زعفران به کمک بیماران سرطانی می‌آید 

زعفران به کمک بیماران سرطانی می‌آید 
استاد و عضو هیأت علمی گروه اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند از خاصیت زعفران برای درمان بیماران سرطانی خبر داد.

زعفران به کمک بیماران سرطانی می‌آید 

استاد و عضو هیأت علمی گروه اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند از خاصیت زعفران برای درمان بیماران سرطانی خبر داد.
زعفران به کمک بیماران سرطانی می‌آید