روند میلیتاریزه شدن فیلیپین سرعت می‌گیرد

Home / روند میلیتاریزه شدن فیلیپین سرعت می‌گیرد

روند میلیتاریزه شدن فیلیپین سرعت می‌گیرد
رئیس‌جمهور فیلیپین در دستوری عجیب کلیه کارمندان گمرک این کشور را تعلیق و افسران ارتش را جایگزین آنان کرد.

روند میلیتاریزه شدن فیلیپین سرعت می‌گیرد

رئیس‌جمهور فیلیپین در دستوری عجیب کلیه کارمندان گمرک این کشور را تعلیق و افسران ارتش را جایگزین آنان کرد.
روند میلیتاریزه شدن فیلیپین سرعت می‌گیرد