روز دوم انتخابات در افغانستان برگزار شد

Home / روز دوم انتخابات در افغانستان برگزار شد

روز دوم انتخابات در افغانستان برگزار شد
ناآرامی و حملات طالبان باعث شده است تا انتخابات مجلس در این کشور به‌ روز دوم کشیده شود.

روز دوم انتخابات در افغانستان برگزار شد

ناآرامی و حملات طالبان باعث شده است تا انتخابات مجلس در این کشور به‌ روز دوم کشیده شود.
روز دوم انتخابات در افغانستان برگزار شد