روحانی فرارسیدن روز ملی قطر را تبریک گفت

Home / روحانی فرارسیدن روز ملی قطر را تبریک گفت

روحانی فرارسیدن روز ملی قطر را تبریک گفت
رئیس‌جمهور در پیامی فرارسیدن روز ملی قطر را به شیخ تمیم بن‌حمدآل‌ثانی تبریک گفت.

روحانی فرارسیدن روز ملی قطر را تبریک گفت

رئیس‌جمهور در پیامی فرارسیدن روز ملی قطر را به شیخ تمیم بن‌حمدآل‌ثانی تبریک گفت.
روحانی فرارسیدن روز ملی قطر را تبریک گفت