روایت جانفشانی در عملیات خیبر

Home / روایت جانفشانی در عملیات خیبر

روایت جانفشانی در عملیات خیبر
برای عملیات خیبر آماده می‌شدیم. سردار حسینی در آنجا فرمانده گردان بود.

روایت جانفشانی در عملیات خیبر

برای عملیات خیبر آماده می‌شدیم. سردار حسینی در آنجا فرمانده گردان بود.
روایت جانفشانی در عملیات خیبر