رهبر معظم انقلاب اسلامی برجام هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشت

Home / رهبر معظم انقلاب اسلامی برجام هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشت

رهبر معظم انقلاب اسلامی

برجام هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشت
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید براینکه ۶ ماه از برجام گذشته و هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته است، بیان داشتند: برجام برای برداشتن تحریم …

رهبر معظم انقلاب اسلامی

برجام هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشت

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید براینکه ۶ ماه از برجام گذشته و هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته است، بیان داشتند: برجام برای برداشتن تحریم …
رهبر معظم انقلاب اسلامی

برجام هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم نداشت

خبر فرهنگیان