رنگ سیاه را دوست ندارم

Home / رنگ سیاه را دوست ندارم

رنگ سیاه را دوست ندارم
نقاش هنرمند مبتلا به اوتیسم گفت: رنگ سیاه را دوست ندارم، با رنگ‌های شاد، زندگی می‌کنم.

رنگ سیاه را دوست ندارم

نقاش هنرمند مبتلا به اوتیسم گفت: رنگ سیاه را دوست ندارم، با رنگ‌های شاد، زندگی می‌کنم.
رنگ سیاه را دوست ندارم