رنگ برای یک نابینای مطلق مفهومی ندارد

Home / رنگ برای یک نابینای مطلق مفهومی ندارد

رنگ برای یک نابینای مطلق مفهومی ندارد
دانشجوی نابینای دانشگاه تهران گفت: با وجود اتاق های کوچکی که در خوابگاه در اختیار ما قرار داده اند به شدت با مشکل روبه‌رو هستیم.

رنگ برای یک نابینای مطلق مفهومی ندارد

دانشجوی نابینای دانشگاه تهران گفت: با وجود اتاق های کوچکی که در خوابگاه در اختیار ما قرار داده اند به شدت با مشکل روبه‌رو هستیم.
رنگ برای یک نابینای مطلق مفهومی ندارد