رفتارهای مستبدانه معاون فرهنگی دانشگاه غیرقابل تحمل است

Home / رفتارهای مستبدانه معاون فرهنگی دانشگاه غیرقابل تحمل است

رفتارهای مستبدانه معاون فرهنگی دانشگاه غیرقابل تحمل است
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بیانیه‌ای عملکرد معاونت فرهنگی این دانشگاه را مستبدانه و غیرکارشناسی عنوان کردند.

رفتارهای مستبدانه معاون فرهنگی دانشگاه غیرقابل تحمل است

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بیانیه‌ای عملکرد معاونت فرهنگی این دانشگاه را مستبدانه و غیرکارشناسی عنوان کردند.
رفتارهای مستبدانه معاون فرهنگی دانشگاه غیرقابل تحمل است