رشد 36 درصدی تولید گندله سنگ‌آهن

Home / رشد 36 درصدی تولید گندله سنگ‌آهن

رشد 36 درصدی تولید گندله سنگ‌آهن
آمارها نشان می‌دهد در هفت ماه گذشته ۲۴. ۲۱ میلیون تن گندله سنگ‌آهن توسط شرکت‌های بزرگ، تولید شده است.

رشد 36 درصدی تولید گندله سنگ‌آهن

آمارها نشان می‌دهد در هفت ماه گذشته ۲۴. ۲۱ میلیون تن گندله سنگ‌آهن توسط شرکت‌های بزرگ، تولید شده است.
رشد 36 درصدی تولید گندله سنگ‌آهن