رشد و پرورش ایده‌های خلاق راهی به‌سوی اعتلای آرمان‌های نظام

Home / رشد و پرورش ایده‌های خلاق راهی به‌سوی اعتلای آرمان‌های نظام

رشد و پرورش ایده‌های خلاق راهی به‌سوی اعتلای آرمان‌های نظام
دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما کرمان، رشد و پرورش ایده‌های خلاق دانشجویان و پژوهشگران را راهی برای اعتلای اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد.

رشد و پرورش ایده‌های خلاق راهی به‌سوی اعتلای آرمان‌های نظام

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما کرمان، رشد و پرورش ایده‌های خلاق دانشجویان و پژوهشگران را راهی برای اعتلای اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد.
رشد و پرورش ایده‌های خلاق راهی به‌سوی اعتلای آرمان‌های نظام