«رسول» مردم را با نمایش آشتی می‌دهد

Home / «رسول» مردم را با نمایش آشتی می‌دهد

«رسول» مردم را با نمایش آشتی می‌دهد
مدیر هنری نمایش «رسول» گفت: نمایش‌های میدانی مثل «فصل شیدایی» و «رسول» می‌تواند مردم را با تئاتر آشتی دهد.

«رسول» مردم را با نمایش آشتی می‌دهد

مدیر هنری نمایش «رسول» گفت: نمایش‌های میدانی مثل «فصل شیدایی» و «رسول» می‌تواند مردم را با تئاتر آشتی دهد.
«رسول» مردم را با نمایش آشتی می‌دهد