رزمنده‌ای که اهل تدبیر و تحلیل بود

Home / رزمنده‌ای که اهل تدبیر و تحلیل بود

رزمنده‌ای که اهل تدبیر و تحلیل بود
در تدبیر و تفکر، یک متفکر و فردی بسیار تحلیلگر بود.

رزمنده‌ای که اهل تدبیر و تحلیل بود

در تدبیر و تفکر، یک متفکر و فردی بسیار تحلیلگر بود.
رزمنده‌ای که اهل تدبیر و تحلیل بود