رتبه پنجم ایران در ذخیره‌سازی گاز

Home / رتبه پنجم ایران در ذخیره‌سازی گاز

رتبه پنجم ایران در ذخیره‌سازی گاز
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در هفت ماه امسال موفق به تحقق 101 درصدی برنامه تولید گاز شده است.

رتبه پنجم ایران در ذخیره‌سازی گاز

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در هفت ماه امسال موفق به تحقق 101 درصدی برنامه تولید گاز شده است.
رتبه پنجم ایران در ذخیره‌سازی گاز