رتبه‌بندی جدید دانشگاهها و موسسات علم و فناوری جهان

Home / رتبه‌بندی جدید دانشگاهها و موسسات علم و فناوری جهان

رتبه‌بندی جدید دانشگاهها و موسسات علم و فناوری جهان

در رتبه‌بندی جدید دانشگاهها و موسسات علم و فناوری که با همکاری موسسه رتبه‌بندی “U-Multirank” و “کنفرانس دانشگاههای اروپایی برای تحصیلات تکمیلی مهندسی و تحقیقات”(CESAER) انجام شده، فرانسه رتبه نخست را در میان همه کشورهای دنیا به خود اختصاص داد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رتبه‌بندی جدید دانشگاهها و موسسات علم و فناوری جهان

در رتبه‌بندی جدید دانشگاهها و موسسات علم و فناوری که با همکاری موسسه رتبه‌بندی “U-Multirank” و “کنفرانس دانشگاههای اروپایی برای تحصیلات تکمیلی مهندسی و تحقیقات”(CESAER) انجام شده، فرانسه رتبه نخست را در میان همه کشورهای دنیا به خود اختصاص داد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رتبه‌بندی جدید دانشگاهها و موسسات علم و فناوری جهان