راه‌اندازی مراکز تخصصی رشد و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی

Home / راه‌اندازی مراکز تخصصی رشد و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی

راه‌اندازی مراکز تخصصی رشد و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی
سرپرست اداره‌ کل تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: راه‌اندازی مراکز تخصصی رشد،‌ سلامت، توان‌بخشی و… را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

راه‌اندازی مراکز تخصصی رشد و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست اداره‌ کل تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: راه‌اندازی مراکز تخصصی رشد،‌ سلامت، توان‌بخشی و… را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
راه‌اندازی مراکز تخصصی رشد و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی