رابطه خودروهای لوکس در گمرک و یارانه 80 میلیون نفر چیست

Home / رابطه خودروهای لوکس در گمرک و یارانه 80 میلیون نفر چیست

رابطه خودروهای لوکس در گمرک و یارانه 80 میلیون نفر چیست
کارشناس اقتصادی با انتقاد از افزایش شکاف‌ طبقاتی گفت: تعدادی واردکننده چهار هزار میلیارد تومان به‌واسطه سیاست‌های نادرست از واردات خودروهای لوکس کسب کرده است.

رابطه خودروهای لوکس در گمرک و یارانه 80 میلیون نفر چیست

کارشناس اقتصادی با انتقاد از افزایش شکاف‌ طبقاتی گفت: تعدادی واردکننده چهار هزار میلیارد تومان به‌واسطه سیاست‌های نادرست از واردات خودروهای لوکس کسب کرده است.
رابطه خودروهای لوکس در گمرک و یارانه 80 میلیون نفر چیست