رئیس کمیته مسابقات AFC به ایران می‌آید

Home / رئیس کمیته مسابقات AFC به ایران می‌آید

رئیس کمیته مسابقات AFC به ایران می‌آید
رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و ناظر مسابقه از AFC وارد تهران خواهند شد و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

رئیس کمیته مسابقات AFC به ایران می‌آید

رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و ناظر مسابقه از AFC وارد تهران خواهند شد و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
رئیس کمیته مسابقات AFC به ایران می‌آید