رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

Home / رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی را منصوب کرد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی را منصوب کرد.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد