رئیس مرکز سنجش پزشکی دفترچه انتخاب رشته دستیاری فردا منتشر می شود/ اعلام دلیل تاخیر

Home / رئیس مرکز سنجش پزشکی دفترچه انتخاب رشته دستیاری فردا منتشر می شود/ اعلام دلیل تاخیر

رئیس مرکز سنجش پزشکی

دفترچه انتخاب رشته دستیاری فردا منتشر می شود/ اعلام دلیل تاخیر
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به دلیل درج معدل و نمره پیش کارورزی اشتباه از سوی بسیاری از داوطلبان دستیاری، نمرات از دانشگاه ها اخذ شد و به …

رئیس مرکز سنجش پزشکی

دفترچه انتخاب رشته دستیاری فردا منتشر می شود/ اعلام دلیل تاخیر

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به دلیل درج معدل و نمره پیش کارورزی اشتباه از سوی بسیاری از داوطلبان دستیاری، نمرات از دانشگاه ها اخذ شد و به …
رئیس مرکز سنجش پزشکی

دفترچه انتخاب رشته دستیاری فردا منتشر می شود/ اعلام دلیل تاخیر

خبرگذاری خوزستان