رئیس ستاد ارتش از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازدید کرد

Home / رئیس ستاد ارتش از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازدید کرد

رئیس ستاد ارتش از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازدید کرد
رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

رئیس ستاد ارتش از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازدید کرد

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.
رئیس ستاد ارتش از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بازدید کرد