رئیس سازمان بسیج علمی کشور اجرای طرح «سرباز پژوهش» در سازمان بسیج علمی

Home / رئیس سازمان بسیج علمی کشور اجرای طرح «سرباز پژوهش» در سازمان بسیج علمی

رئیس سازمان بسیج علمی کشور

اجرای طرح «سرباز پژوهش» در سازمان بسیج علمی
رئیس سازمان بسیج علمی کشور گفت: طرح «سرباز پژوهش» برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این سازمان اجرا می‌شود.

رئیس سازمان بسیج علمی کشور

اجرای طرح «سرباز پژوهش» در سازمان بسیج علمی

رئیس سازمان بسیج علمی کشور گفت: طرح «سرباز پژوهش» برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این سازمان اجرا می‌شود.
رئیس سازمان بسیج علمی کشور

اجرای طرح «سرباز پژوهش» در سازمان بسیج علمی