رئیس جمهور به دنبال ساکت کردن دانشجویان نباشد

Home / رئیس جمهور به دنبال ساکت کردن دانشجویان نباشد

رئیس جمهور به دنبال ساکت کردن دانشجویان نباشد
مسئول واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت:عدم حضور تشکل‌ها در مراسم 16 آذر نشان‌دهنده این است که رئیس جمهور به‌دنبال ساکت کردن دانشجویان است.

رئیس جمهور به دنبال ساکت کردن دانشجویان نباشد

مسئول واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت:عدم حضور تشکل‌ها در مراسم 16 آذر نشان‌دهنده این است که رئیس جمهور به‌دنبال ساکت کردن دانشجویان است.
رئیس جمهور به دنبال ساکت کردن دانشجویان نباشد