رئیس‌جمهوری وزرای چهار وزارتخانه را منصوب کرد

Home / رئیس‌جمهوری وزرای چهار وزارتخانه را منصوب کرد

رئیس‌جمهوری وزرای چهار وزارتخانه را منصوب کرد
رئیس‌جمهوری طی احکام جداگانه وزرای چهار وزارتخانه، راه، صنعت، کار و اقتصاد را منصوب کرد.

رئیس‌جمهوری وزرای چهار وزارتخانه را منصوب کرد

رئیس‌جمهوری طی احکام جداگانه وزرای چهار وزارتخانه، راه، صنعت، کار و اقتصاد را منصوب کرد.
رئیس‌جمهوری وزرای چهار وزارتخانه را منصوب کرد