دیپلماسی تنها راه نجات سوریه از جنگ است

Home / دیپلماسی تنها راه نجات سوریه از جنگ است

دیپلماسی تنها راه نجات سوریه از جنگ است
رئیس‌جمهور روسیه حل بحران سوریه را تنها از راه دیپلماتیک میسر دانست و بر لزوم ادامه گفتگوهای صلح تأکید کرد.

دیپلماسی تنها راه نجات سوریه از جنگ است

رئیس‌جمهور روسیه حل بحران سوریه را تنها از راه دیپلماتیک میسر دانست و بر لزوم ادامه گفتگوهای صلح تأکید کرد.
دیپلماسی تنها راه نجات سوریه از جنگ است