دیدار و گفتگوی هیأت پارلمانی فرانسه با عراقچی

Home / دیدار و گفتگوی هیأت پارلمانی فرانسه با عراقچی

دیدار و گفتگوی هیأت پارلمانی فرانسه با عراقچی
رؤسای گروه‌های دوستی در مجالس ملی و سنای فرانسه به همراه تعدادی از نمایندگان و سناتورهای فرانسوی با معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

دیدار و گفتگوی هیأت پارلمانی فرانسه با عراقچی

رؤسای گروه‌های دوستی در مجالس ملی و سنای فرانسه به همراه تعدادی از نمایندگان و سناتورهای فرانسوی با معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.
دیدار و گفتگوی هیأت پارلمانی فرانسه با عراقچی