دیدار رئیس ستاد مرکزی اربعین با مراجع تقلید

Home / دیدار رئیس ستاد مرکزی اربعین با مراجع تقلید

دیدار رئیس ستاد مرکزی اربعین با مراجع تقلید
رئیس ستاد مرکزی اربعین و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، امروز با مراجع تقلید در قم دیدار می‌کند.

دیدار رئیس ستاد مرکزی اربعین با مراجع تقلید

رئیس ستاد مرکزی اربعین و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، امروز با مراجع تقلید در قم دیدار می‌کند.
دیدار رئیس ستاد مرکزی اربعین با مراجع تقلید