ديگر قسمت دوم بهارستان خانه ملت را نخواهم ساخت

Home / ديگر قسمت دوم بهارستان خانه ملت را نخواهم ساخت

ديگر قسمت دوم بهارستان خانه ملت را نخواهم ساخت
كارگردان فیلم «بهارستان خانه ملت» گفت: اين فيلم قابليت ساخت قسمت دوم را دارد، اما من آن را نخواهم ساخت.

ديگر قسمت دوم بهارستان خانه ملت را نخواهم ساخت

كارگردان فیلم «بهارستان خانه ملت» گفت: اين فيلم قابليت ساخت قسمت دوم را دارد، اما من آن را نخواهم ساخت.
ديگر قسمت دوم بهارستان خانه ملت را نخواهم ساخت