دو موکب دانشجویی برای جاماندگان پیاده‌روی اربعین برپا شد

Home / دو موکب دانشجویی برای جاماندگان پیاده‌روی اربعین برپا شد

دو موکب دانشجویی برای جاماندگان پیاده‌روی اربعین برپا شد
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به برپایی دو موکب دانشجویی برای جاماندگان پیاده‌روی اربعین در فضای این دانشگاه کرده‌اند.

دو موکب دانشجویی برای جاماندگان پیاده‌روی اربعین برپا شد

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به برپایی دو موکب دانشجویی برای جاماندگان پیاده‌روی اربعین در فضای این دانشگاه کرده‌اند.
دو موکب دانشجویی برای جاماندگان پیاده‌روی اربعین برپا شد