دولت چپ کرد؛ تیم اقتصادی طیب‌نیا جای نیلی را گرفت

Home / دولت چپ کرد؛ تیم اقتصادی طیب‌نیا جای نیلی را گرفت

دولت چپ کرد؛ تیم اقتصادی طیب‌نیا جای نیلی را گرفت
احمدی نیلی از سمت خود استعفا داد تا تیم اقتصادی لیبرالی دولت جای خود را به تیم رفاهی طیب‌نیا بدهد.

دولت چپ کرد؛ تیم اقتصادی طیب‌نیا جای نیلی را گرفت

احمدی نیلی از سمت خود استعفا داد تا تیم اقتصادی لیبرالی دولت جای خود را به تیم رفاهی طیب‌نیا بدهد.
دولت چپ کرد؛ تیم اقتصادی طیب‌نیا جای نیلی را گرفت