دولت مسیر سرمایه‌گذاری تولید مسکن را هموار کند

Home / دولت مسیر سرمایه‌گذاری تولید مسکن را هموار کند

دولت مسیر سرمایه‌گذاری تولید مسکن را هموار کند
یک کارشناس اقتصادی در عین حال که معتقد است دولت نباید مسکن‌سازی کند، می‌گوید: دولت مسیر سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن ارزان را پیش‌روی بخش خصوصی هموار کند.

دولت مسیر سرمایه‌گذاری تولید مسکن را هموار کند

یک کارشناس اقتصادی در عین حال که معتقد است دولت نباید مسکن‌سازی کند، می‌گوید: دولت مسیر سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن ارزان را پیش‌روی بخش خصوصی هموار کند.
دولت مسیر سرمایه‌گذاری تولید مسکن را هموار کند