دولت در مسیر حل مشکلات و بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند

Home / دولت در مسیر حل مشکلات و بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند

دولت در مسیر حل مشکلات و بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند
رئیس‌جمهور دعای والدین شهدا را در پیشبرد بهتر برنامه‌ها مؤثر دانست و گفت: دولت و مسئولان نیز با جدیت در مسیر حل مشکلات کشور و بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند.

دولت در مسیر حل مشکلات و بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند

رئیس‌جمهور دعای والدین شهدا را در پیشبرد بهتر برنامه‌ها مؤثر دانست و گفت: دولت و مسئولان نیز با جدیت در مسیر حل مشکلات کشور و بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند.
دولت در مسیر حل مشکلات و بهبود زندگی مردم تلاش می‌کند