دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های احیای منابع طبیعی کوتاهی می‌کند

Home / دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های احیای منابع طبیعی کوتاهی می‌کند

دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های احیای منابع طبیعی کوتاهی می‌کند
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های احیای منابع طبیعی و محیط زیست کوتاهی می‌کند و بیابان‌ و تالا‌ب‌ها در حال نابودی است.

دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های احیای منابع طبیعی کوتاهی می‌کند

نماینده مردم شازند در مجلس گفت: دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های احیای منابع طبیعی و محیط زیست کوتاهی می‌کند و بیابان‌ و تالا‌ب‌ها در حال نابودی است.
دولت در تخصیص اعتبار به طرح‌های احیای منابع طبیعی کوتاهی می‌کند